Wednesday, November 3, 2010

Apakah Tuntutan-tuntutan Islam Ke Atas Kita? (2/5)

2. KITA DITUNTUT UNTUK MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI ISLAM SEBETULNYA (al-'Ilm wa al-Fahm)

2.1 Setelah seseorang insan itu menerima Islam, maka sudah tentulah ia sewajarnya mengetahui dan memahami dengan lebih jitu lagi apa intipati daripada penerimaan tersebut dan segala perincian tanggungjawab dan penyempurrnaannya. Beliau hendaklah mempelajari segala perkara yang dapat mengabsahkan kelslamannya.

2.2 Islam hanya dapat difahami melalui sumber-sumber yang sah (an-nahju as-sohih), iaitu apa yang diwahyukan oleh ALlah secara langsung melalui al-Qur'an, dan as-Sunnah iaitu apa yang dicontohkan oleh RasuluLlah s.a.w. sebagai “al-Qur'an yang berjalan” seperti kata 'A'isyah r.a.

“Telah aku tinggalkan pada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang dengan kedua-duanya sekali-kali kamu tidak akan sesat selama-lamanya: Kitab ALlah dan Sunnah Rasul-Nya.” [al-Hadits]

2.3 Intipati daripada apa yang digariskan oleh sumber-sumber yang asal ini ialah bahawa Islam itu bertujuan memberikan kesejahteraan kepada manusia dan alam ini secara keseluruhannya, dan menuntut perigabdian makhluk kepada Penciptanya (Khaliq) secara total. Islam bukan hanya sebagai pelengkap kepada kehidupan manusia contohnya dapat aspek ruhiyyah (spiritual), malah sebenarnya Islam itulah kehidupan seluruhnya, kerana hanyasanyalah secara sedemikianlah pengabdian kepada Allah itu dalam terlaksana secara sepenuhnya dan secara hakikinya.

2.4 Di samping itu juga Islam, mengajar manusia beberapa prinsip asas dalam menjalani kehidupan, dan sebagai neraca bagi mempertimbangkan di antara yang haq dan yang batil, yang wajar dengan yang selingkuh, yang lurus dengan yang terseleweng sesat, yang saksama dengan yang melampau (extreme).

(bersambung)

No comments: